Log in
Aanmelden
Offerte
Contact

Algemene Voorwaarden | 2022 v1

 1. Definities
  In deze “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan onder:

  Aansluitovereenkomst: De door Merchant te ondertekenen aansluit overeenkomst met daarin de gewenste
  betaalmethoden en de tarieven daarvoor.
  Acquirer: De bank of andere betaaldienstverlener waarmee Merchant voor een specifieke
  Betaaldienst rechtstreeks een overeenkomst heeft.
  Betaaldiensten: De door Buckaroo aan Merchant aangeboden Betaalmethoden en bijbehorende
  diensten (waaronder Value Added Services) .
  Betaalmethode(n): Een (betaal)instrument waarmee een Klant aan de Merchant kan betalen.
  Betaalmethode Eigenaar: De eigenaar van een betaalmethode (zoals MasterCard, Visa en Currence iDEAL B.V., die de eigenaar is van iDEAL).
  Boeksaldo: Het bedrag dat Buckaroo, in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst, aan Merchant is verschuldigd en als saldo wordt weergegeven in het BPP.
  BPP: Buckaroo Payment Plaza, het online transactiesysteem van Buckaroo voor het beheren van de Transacties en gelden, met bijbehorende software, infrastructuur, ondersteuning, rapportages, downloads en handleidingen.
  Buckaroo: Buckaroo B.V., statutair gevestigd te Utrecht, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 04060983.
  Chargeback: De terugvordering van een bedrag van een betwiste Transactie door de Issuer of de Klant.
  Dag(en): Kalenderdagen, tenzij anders aangegeven.
  Derdengeldenrekening: De door de Stichting beheerde bankrekening.
  Drempel: Het geblokkeerde deel van het Boeksaldo.
  Financiële Instelling: Een door Buckaroo, de Stichting, Merchant en/of de Klant gekozen financiële instelling voor het beheer van gelden.
  Issuer: De bank of andere betaaldienstverlener van de Klant.
  Klant: (potentiële) Klant van Merchant die online een overeenkomst wenst aan te gaan c.q. aangaat met Merchant voor de koop van goederen en/of diensten.
  Merchant: De (rechts)persoon, handelend in de uitoefening van een beroep en/of bedrijf, die met Buckaroo een Overeenkomst aangaat voor het afnemen van Betaaldiensten.
  Overeenkomst: De tussen Partijen gesloten overeenkomst en bijlagen inzake de Betaaldiensten, waaronder de Aansluitovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, de Voorwaarden Betaalmethoden Buckaroo en/of Voorwaarden Value Added Services. Een Overeenkomst kan worden aangeboden onder de handelsnaam Buckaroo en/of Sisow-by-Buckaroo.
  Partijen: Buckaroo en Merchant.
  Payment Engine: Systeem, inclusief software, infrastructuur en handleidingen van Buckaroo of haar licentiegevers voor het verwerken van Transacties en het bijbehorende berichtenverkeer.
  PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard.
  Refund: De mogelijkheid een Klant (gedeeltelijk) terug te betalen.
  Rolling Reserve: Het op verzoek van Buckaroo door de Stichting gedurende een bepaalde periode geblokkeerde deel van het Boeksaldo.
  Sisow by Buckaroo: Een handelsnaam van Buckaroo ter vervanging van het merk Sisow.
  Stichting: De Stichting Derdengelden Buckaroo, statutair gevestigd te Utrecht, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 30231762, die optreedt als onafhankelijk bewaarder van derdengelden en beheerder van de Derdengeldenrekening.
  Transactie: Een volledige betalingsopdracht van of namens een Klant die Merchant aan Buckaroo aanbiedt ter verwerking via de Payment Engine.
  Transactiegegevens: Gegevens over een Transactie.
  Value Added Services Aanvullende diensten aangeboden door Buckaroo, waaronder onder meer subscription en credit management oplossingen.
  Vergoedingen: De door Merchant aan Buckaroo verschuldigde vergoedingen op basis van de Overeenkomst.
  Voorwaarden De condities die een Eigenaar van een betaalmethode kan opleggen aan Betaalmethoden: de Merchant en/of Buckaroo.
  Voorwaarden Value Added Voorwaarden welke behoren bij het afnemen van Value Added Services.
  Services:
  Vrije Boeksaldo: Het Boeksaldo minus de Drempel en de Rolling Reserve.

 2. Algemene Voorwaarden: algemeen
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Buckaroo en Merchant, inclusief de periode waarin Partijen de voorwaarden van de Overeenkomst bespreken, de dienstverlening door Buckaroo na totstandkoming van de Overeenkomst en na beëindiging van de Overeenkomst. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden de instandhouding en gebondenheid ervan na beëindiging uitdrukkelijk is opgenomen, dan wel voor zover de bepalingen inhoudelijk strekken tot gebondenheid zal deze gelden na beëindiging van de Overeenkomst.
  2.2 Eventuele door Merchant voorgestelde wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn pas geldig indien Buckaroo deze uitdrukkelijk schriftelijk accepteert.
  2.3 Buckaroo mag deze Algemene Voorwaarden of de Voorwaarden Betaalmethoden wijzigen. De kennisgeving hiervan zal via het BPP plaatsvinden. De wijzigingen treden één maand na de kennisgeving in werking. Indien Merchant niet akkoord is met de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, kan Merchant binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden. Indien Merchant niet akkoord is met de wijzigingen van de Voorwaarden Betaalmethoden, kan Merchant de betreffende betaalmethode met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen.
  2.4 Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ”schriftelijk” wordt daaronder ook communicatie per e-mail of via het BPP verstaan, tenzij de wet anders bepaalt.

 3. De Aansluitovereenkomst
  3.1 Merchant verstrekt aan Buckaroo de door hem ingevulde en ondertekende Aansluitovereenkomst. De Overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging hiervan door Buckaroo. Buckaroo hanteert een acceptatiebeleid. De acceptatie door Buckaroo is onder meer afhankelijk van ontvangst en goedkeuring door Buckaroo van alle door Buckaroo benodigde documenten van en informatie over Merchant in het kader van cliëntacceptatie.
  3.2 Bij bepaalde betaalmethoden, waaronder PayPal en creditcards, is het gebruik daarvan door de Merchant afhankelijk van de uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie door de relevante Betaalmethode Eigenaar of Acquirer, evenals de aanvaarding door Merchant van de condities van deze Betaalmethode Eigenaar of Acquirer zoals beschreven in de Voorwaarden Betaalmethode.
  3.3 Een Betaalmethode Eigenaar of Acquirer kan besluiten dat Merchant de Betaalmethode niet of niet langer kan gebruiken. Buckaroo is in dat geval niet (langer) verplicht de betreffende Betaalmethode aan te bieden.
  3.4 Indien Merchant gebruik willen maken van Buckaroo’s Value Added Services, dient Merchant de Voorwaarden Value Added Services te accepteren.

 4. Transacties
  4.1 Buckaroo is geen partij bij de rechtsverhouding tussen Merchant en de Klant. Buckaroo treedt slechts op als dienstverlener bij de verwerking van Transacties. Merchant wekt bij Klanten ook geen andere indruk. Buckaroo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen of diensten die aan de Klant worden geleverd.
  4.2 Buckaroo mag de verwerking van een Transactie weigeren als:
 • de opdracht tot een Transactie onjuiste, onvolledige en/of onduidelijke gegevens bevat, of anderszins onjuist is gegeven;
 • de Transactie in strijd is met instructies van de relevante Betaalmethode Eigenaar en/of de Acquirer; en/of;
 • bij de Transactie een of meer personen en/of organisaties betrokken zijn die op voor Nederland toepasselijke sanctielijsten staan.
  4.3 Buckaroo beveelt de Merchant aan om sterke cliëntauthenticatie (zoals MasterCard SecureCode, Verified by Visa) te gebruiken voor alle Transacties. Ongeacht of Merchant dergelijke sterke cliëntauthenticatie gebruikt of niet, draagt de Merchant het risico van ongeautoriseerde transacties. Daarom is de Merchant, indien Buckaroo gehouden is tot vergoeding van schade als gevolg van een niet-geautoriseerde transactie, verplicht om Buckaroo die schade volledig te vergoeden.
  4.4 Als de Merchant onvolkomenheden ter zake van de Transacties, de Payment Engine en/of het BPP constateert, informeert de Merchant Buckaroo hierover onmiddellijk schriftelijk.
 1. Betalingen
  5.1 Indien de Issuer en/of de Betaalmethode Eigenaar een door Buckaroo aangeboden Transactie autoriseert, ontvangt Merchant daarvan via de Payment Engine bericht.
  5.2 Buckaroo kan meerdere rollen hebben. Buckaroo treed op als:
  a) Collector: als bij een Betaaldienst de geldstromen verlopen via de Derdengeldenrekening;
  b) Processor: als bij een Betaaldienst de geldstromen niet verlopen via de Derdengeldenrekening, maar de Acquirer rechtstreeks betaalt op de bankrekening van Merchant;
  c) Payment facilitator: als bij een Betaaldienst de geldstromen verlopen via de Derdengeldenrekening en Buckaroo als agent optreedt van een Acquirer.
  5.3 Buckaroo neemt geen betalingsverplichtingen van Klanten, Issuers en Acquirers over, tenzij anders overeengekomen.
  5.4 Als Merchant onterecht gelden ontvangt van Buckaroo of de Stichting, stort Merchant deze gelden zo spoedig mogelijk, dan wel in ieder geval op eerste verzoek van Buckaroo of de Stichting daartoe, terug naar Buckaroo respectievelijk de Stichting.

 2. Payment Engine en BPP: algemeen
  6.1 Buckaroo stelt zich het adequaat functioneren van de Payment Engine en het BPP ten doel en streeft naar maximale beschikbaarheid. Buckaroo neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van de Payment Engine en het BPP zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de beveiligde opslag van de Transactiegegevens.
  6.2 Buckaroo is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en/of de goede werking van de Betaalmethoden en andere diensten van Acquirers, Issuers, Betaalmethode Eigenaren en/of Financiële Instellingen.
  6.3 Buckaroo kan, eventueel op eigen instigatie, of opverzoek van Issuers, Acquirers en Betaalmethode Eigenaren en/of overheidsinstellingen, nadere eisen stellen (of eisen wijzigen) voor het gebruik van de Betaaldiensten, Payment Engine en het BPP. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan het vaststellen van limieten voor wat betreft het aantal, de soort, de hoogte en de omvang van Transacties (zoals minimum- en maximumbedragen, valuta en het aantal Transacties per tijdseenheid). Merchant is verplicht zich aan deze eisen te houden.

 3. Payment Engine en BPP: aansluiting
  7.1 Merchant mag de Betaaldiensten alleen aanbieden op de website(s) die aan Buckaroo is (zijn) gemeld en voorafgaand door Buckaroo is (zijn) goedgekeurd. Merchant staat ervoor in dat hij de rechthebbende is op de domeinnaam/domeinnamen van de website(s) via welke de Transacties worden verricht.
  7.2 Merchant is zelf volledig verantwoordelijk voor de aansluiting van zijn website(s) op de Payment Engine en het BPP. Merchant is zich bewust van de risico’s verbonden aan het gebruik van internet, e-mail en/of Betaaldiensten. Merchant is en blijft zelf verantwoordelijk voor deugdelijke beveiliging en het functioneren van zijn eigen website(s).
  7.3 Merchant mag de normale werking van de Payment Engine en het BPP niet verstoren of de integriteit daarvan schenden.
  7.4 Merchant zorgt ervoor dat het betalingsproces wordt getoond in de daarvoor bestemde omgeving.
  7.5 Indien de Merchant zijn wachtwoord deelt met werknemers of andere personen die voor de Merchant werken, draagt de Merchant het risico dat het wachtwoord verspreid is en dat dit mogelijk tot schade kan leiden bij de Merchant en/of Buckaroo.
  7.6 Wanneer de Merchant vermoedt dat zijn wachtwoord in verkeerde handen is gevallen, wijzigt de Merchant zijn wachtwoord onmiddellijk. Merchant informeert Buckaroo altijd meteen wanneer hij vermoedt dat zijn wachtwoord in verkeerde handen is gevallen.
  7.7 Bij het gebruik van de API’s van Buckaroo, houdt Merchant zich aan de API-voorwaarden te vinden op de website van Buckaroo.

 4. Beheer, onderhoud en updates
  8.1 Buckaroo mag ten behoeve van het beheer en onderhoud de Payment Engine en het BPP tijdelijk buiten gebruik stellen. Buckaroo is niet aansprakelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen die een tijdelijke buitengebruikstelling voor Merchant mee zou kunnen brengen
  8.2 Buckaroo informeert Merchant vooraf over het buiten gebruik stellen van de Payment Engine en het BPP, voor zover dat in alle redelijkheid van Buckaroo gevergd kan worden, en uitsluitend voor zover de buitengebruikstelling aanmerkelijke consequenties heeft voor Merchant. Buckaroo streeft ernaar het onderhoud van de Payment Engine en het BPP zoveel mogelijk te doen plaatsvinden op momenten waarop zo weinig mogelijk Merchants hiervan hinder ondervinden.
  8.3 Buckaroo heeft het recht de Payment Engine en het BPP te updaten en de functionaliteiten en/of eigenschappen van de Payment Engine en het BPP te wijzigen.

 5. Bescherming betaalgegevens
  9.1 Merchant behandelt, bijvoorbeeld in de vorm van opslag, verwerking of overdracht, zo weinig mogelijk gevoelige betaalgegevens (dat betreft gegevens waarmee fraude kan worden gepleegd). Voor zover Merchant gevoelige betaalgegevens behandelt, treft Merchant de benodigde en vereiste maatregelen om deze gevoelige betaalgegevens te beschermen. Buckaroo mag controleren of Merchant voldoet aan de vereiste veiligheidsmaatregelen.
  9.2 Merchant moet, indien hij creditcards afneemt, te allen tijde voldoen aan PCI DSS. Merchant zorgt ervoor dat ook zijn werknemers van Merchant en andere personen die voor Merchant werken, zich aan de eisen
  van PCI DSS houden. Merchant is aansprakelijk voor alle kosten, lasten of boetes die voortvloeien uit het niet naleven van dit verplichting. Op verzoek van Buckaroo toont Merchant aan dat hij voldoet aan PCI DSS.

 6. De Stichting
  10.1 De Stichting treedt op als een door Buckaroo aangewezen bewaarder van door Merchants en andere partijen ontvangen gelden en beheerder van de Derdengeldenrekening en verricht (door)betalingen in opdracht van Buckaroo. Merchant heeft geen overeenkomst met de Stichting. Wanneer de Stichting een betaling aan Merchant verricht, vermindert de (door)betalingsverplichting van Buckaroo aan Merchant met een gelijk bedrag.
  10.2 Merchant machtigt de Stichting hierbij onherroepelijk enige Vergoeding of andere schuld van Merchant aan Buckaroo namens Merchant aan Buckaroo te betalen (al dan niet door middel van verrekening). Dit lid is een derdenbeding ten gunste van de Stichting.
  10.3 Merchant machtigt hierbij Buckaroo en de Stichting onherroepelijk om Refunds uit te voeren of betalingen te verrichten waartoe Merchant via het BPP opdracht geeft of die Merchant of Buckaroo als dienstverlener van de Merchant op basis van reglementen of instructies van een Betaalmethode Eigenaar of Acquirer verplicht is te doen, bijvoorbeeld een terugbetaling bij een melding onterechte incasso. Dit lid is een derdenbeding ten gunste van de Stichting.
  10.4 De Stichting zal voor iedere merchant binnen de Stichting een specifieke IBAN rekening aanmaken. Merchant kan Buckaroo verzoeken de tenaamstelling van deze rekening Merchant-specifiek te maken.

 7. Verplichtingen Merchant bij Betaaldiensten
  11.1 Merchant is verplicht een betaalrekening aan te houden bij een Financiële Instelling in een EU-lidstaat.
  11.2 Merchant garandeert dat hij:
  11.2.1 geen goederen en/of diensten aanbiedt waarvan het bestaan, aanbieden, verhandelen, in bezit hebben en/of gebruik strafbaar is, strijdig is met geldende wet- en regelgeving en/of strijdig is met het door Buckaroo gehanteerde acceptatiebeleid of door Acquirers en Betaalmethode Eigenaren gestelde voorwaarden, zoals die van tijd tot tijd gelden;
  11.2.2 de Betaaldiensten van Buckaroo niet gebruikt voor goederen en/of diensten van derden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de Overeenkomst. Indien een derde gebruik wenst te maken van de Betaaldiensten, verwijst een Merchant deze derde door naar Buckaroo;
  11.2.3 indien hij zich op zijn website en in overige (reclame)uitingen alleen op consumenten richt, zijn producten en/of diensten alleen aanbiedt aan Klanten die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  11.2.4 zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens de Klanten nakomt;
  11.2.5 geen overeenkomsten met Klanten aangaat die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving;
  11.2.6 zich onthoudt van activiteiten die schade kunnen toebrengen aan de reputatie en/of het merk van Buckaroo;
  11.2.7 beschikt over alle vergunningen en/of toestemmingen die op grond van toepasselijke wetgeving nodig zijn om zijn onderneming uit te oefenen.
  11.2.8 voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving
  11.3 Merchant beschikt voor Klanten over een goed gedocumenteerde en goed werkende klachtenprocedure.

 8. Voorschriften en instructies – informatieverstrekking
  12.1 Merchant volgt steeds alle voorschriften en instructies van Buckaroo, Betaalmethode Eigenaar, Acquirer en/of toezichthouders op, die betrekking hebben op een correcte uitvoering of ondersteuning van de (dienstverlening uit de) Overeenkomst.
  12.2 Merchant zal Buckaroo steeds tijdig alle voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en Buckaroo alle medewerking verlenen. Merchant zorgt er bovendien voor dat de door hem verschafte c.q. te verschaffen informatie juist, volledig en op rechtmatige wijze is verkregen c.q. verwerkt.
  12.3 Merchant is verplicht relevante wijzigingen omtrent zijn bedrijf (waaronder bedrijfsgegevens) onverwijld aan Buckaroo door te geven. Onder bedrijfsgegevens wordt o.a. verstaan: inschrijving Kamer van Koophandel, contactgegevens, gegevens over de bestuurders, aandeelhouder(s) dan wel uiteindelijk belanghebbende(n), statutaire zetel, handelsnamen en verder alle gegevens die Merchant in het kader van (de totstandkoming van) deze Overeenkomst aan Buckaroo heeft verstrekt. Wijzigingen omtrent het bedrijf zijn o.a.: aanvragen surséance of faillissement, overdracht onderneming, liquidatie onderneming.
  12.4 Buckaroo stuurt via het BPP en per e-mail berichten aan de Merchant. Buckaroo gebruikt hiervoor het e-mailadres zoals vermeld op de Aansluitovereenkomst of het e-mailadres dat de Merchant hiervoor op een later moment aan Buckaroo heeft verstrekt. Merchant erkent dat hij te allen tijde verantwoordelijk is om te zorgen dat Buckaroo over het juiste e-mailadres beschikt.
  12.5 Indien Buckaroo vaststelt dat Merchant niet langer voldoet aan het acceptatiebeleid of er dringende andere redenen zijn dat Buckaroo niet langer Betaaldiensten aan Merchant kan aanbieden, is Buckaroo bevoegd de Overeenkomst op grond van artikel 22.3 onmiddellijk te beëindigen. Buckaroo is ook bevoegd, maar niet verplicht, eerst haar verplichtingen op te schorten om Merchant in de gelegenheid te stellen een nadere toelichting te geven of eventuele wijzigingen aan te brengen. Een opschorting kan worden gevolgd door beëindiging indien Merchant nog steeds niet voldoet aan het acceptatiebeleid of de dringende redenen niet zijn weggenomen.
  12.6 Indien Merchant, als deze zich via de Buckaroo of Sisow-by-Buckaroo website heeft aangemeld en vervolgens via de daarvoor beschikbare gestelde portal zelf de noodzakelijke bedrijfsinformatie heeft verstrekt, verwacht meer dan Euro 100.000 aan Transactie volume te verwerken in een periode van 12 maanden en/or verwacht meer dan Euro 25.000 via de Betaalmethode creditcards aan volume te verwerken in een periode van 12 maanden dient dit zelf nadrukkelijk te melden bij Buckaroo.

 9. Boeksaldo, drempel en Rolling Reserve
  13.1 Merchant kan via het BPP verzoeken het Vrije Boeksaldo geheel of gedeeltelijk aan Merchant betaalbaar te stellen. Betaling vindt plaats in de door Buckaroo ontvangen valuta.
  13.2 Voor Refunds, Chargebacks of enige financiële risico’s waarmee Buckaroo wordt geconfronteerd als gevolg van het leveren van Betaaldiensten aan Merchant, kan Buckaroo een Drempel aanhouden. Merchant kan Buckaroo verzoeken om de Drempel te verhogen.
  13.3 Aanvullend op 13.2, om toekomstige Refunds, Chargebacks, storneringen, melding onterechte incasso’s en enige financiële risico’s te ondervangen en een debetstand te voorkomen, is Buckaroo gerechtigd om haar moverende redenen een Rolling Reserve in te stellen of (vooraf) andere zekerheid te vragen ter dekking van Buckaroo’s financiële risico. De Merchant is verplicht op eerste verzoek mee te werken aan het verlenen van zekerheden, zoals bijvoorbeeld het vestigen van een pandrecht.
  13.4 Het Vrije Boeksaldo mag niet negatief zijn. Indien het Vrije Boeksaldo toch negatief is, moet Merchant het debetsaldo direct zuiveren of het Vrije Boeksaldo aanvullen. De Stichting verkrijgt een direct opeisbare vordering op Merchant ter hoogte van het tekort, vermeerderd met de wettelijke handelsrente.
  13.5 Stichting is gerechtigd het door Merchant verschuldigde te incasseren via automatische incasso. Slaagt deze incasso niet, dan handelt de Stichting ook overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.4.
  13.6 Buckaroo en Stichting zijn over het Boeksaldo geen rente verschuldigd.
  13.7 Merchant draagt het valutarisico in geval van Chargebacks. Dit houdt in dat de Merchant mogelijk meer moet afdragen aan Buckaroo dan de Merchant eerder in Euro’s ontvangen heeft.
  13.8 In het geval Merchant verzoekt om een Drempel van Euro 100.000 of hoger (een honderdduizend Euro of
  hoger) in te stellen en/of Merchant Buckaroo verzoekt een vrij Boeksaldo niet uit te keren van Euro 100.000 of hoger (een honderdduizend Euro of hoger), dan kan Buckaroo negatieve rente rekening in brengen. Buckaroo staat niet toe dat tegoeden aan Merchant (Vrije Boeksaldo) meer dan 2 (twee) maanden op verzoek van Merchant niet aan Merchant uitbetaald worden, Buckaroo zal na deze 2 (twee) maanden overgaan tot uitbetaling.

 10. Vergoedingen: algemeen
  14.1 De Vergoedingen bestaan uit eenmalige aansluitkosten, maandelijkse abonnementskosten, transactiekosten, overige periodieke of eenmalige kosten die Buckaroo en Merchant overeenkomen en overige kosten die Merchant op basis van de Overeenkomst aan Buckaroo verschuldigd is. Alle Vergoedingen zijn exclusief btw en alle overige belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  14.2 Buckaroo is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste één (1) maand de geldende periodiek verschuldigde Vergoedingen eenmaal per kalenderjaar aan te passen. Dit mag niet plaatsvinden in het eerste jaar na ondertekenen van de Overeenkomst, tenzij de aannames die afgegeven zijn door de Merchant waarop de prijs overgekomen is niet blijken te kloppen. Indien Merchant niet instemt met een dergelijke aanpassing, heeft Merchant het recht binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
  14.3 Buckaroo kan de Vergoedingen te allen tijde aanpassen in het geval de kostenbasis voor het verlenen van de Betaaldiensten stijgt vanwege omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Buckaroo liggen.. Ten overvloede: dit is inclusief een verhoging van de vergoedingen die door Betaalmethode-eigenaren, Acquirers etc. aan Buckaroo in rekening worden gebracht.

 11. Vergoedingen: betaling
  15.1 Merchant is de eenmalige aansluitkosten verschuldigd zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen. Merchant is de maandelijkse abonnementskosten en andere periodieke kosten steeds verschuldigd per de eerste dag van de maand. Merchant is de transactiekosten steeds verschuldigd per het moment dat Buckaroo de bijbehorende Transactie is geslaagd. Overige Vergoedingen brengt Buckaroo apart in rekening.
  15.2 Betaling van de Vergoedingen die niet vermeld zijn in 15.1, gebeurt voor zover mogelijk steeds door verrekening van de verschuldigde Vergoedingen met het Boeksaldo op het moment dat de Merchant de betreffende Vergoeding verschuldigd raakt.
  15.3 Indien verrekening niet (volledig) mogelijk blijkt omdat het Boeksaldo ontoereikend is, gaat Buckaroo over tot automatische incasso.
  15.4 Indien automatische incasso niet slaagt, ontvangt Merchant een betalingsverzoek voor de nog verschuldigde Vergoedingen. De betalingstermijn is zeven (7) dagen na de datum van het betalingsverzoek. Blijft tijdige betaling uit, dan is Merchant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten.
  15.5 Buckaroo is gerechtigd de opeisbare Vergoedingen te verrekenen met opeisbare tegenvorderingen van Merchant op Buckaroo respectievelijk de Stichting. Dit geldt ongeacht de valuta waarin de Vergoedingen en tegenvorderingen luiden. Buckaroo en de Stichting zijn gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en na beëindiging van de Overeenkomst gerechtigd om opeisbare Vergoedingen en andere vorderingen te verrekenen met de Rolling Reserve en/of een andere vorm van zekerheid die door Buckaroo wordt gehouden. Dit lid is een derdenbeding ten gunste van de Stichting.
  15.6 Merchant mag zijn betalingsverplichtingen niet opschorten of schulden verrekenen met vorderingen die hij op Buckaroo heeft of meent te hebben.
  15.7 De Vergoedingen worden op een zorgvuldige wijze door Buckaroo berekend. Aanmerkingen of klachten over facturatie van de Vergoedingen dienen schriftelijk binnen zestig (60) kalenderdagen na ontvangst van
  de betreffende factuur schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke hiervan gelden zij als geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling, over dat deel van de verzonden factuur waarover geen dispuut gevoerd wordt, niet op.

 12. Chargebacks
  16.1 Chargebacks kunnen plaatsvinden indien, bijvoorbeeld, de Merchant de regels van de Betaalmethode Eigenaar niet naleeft, als een Transactie niet of niet juist is geautoriseerd of als een Transactie op andere gronden wordt betwist.
  16.2 De Merchant is het bedrag gelijk aan de Chargeback verschuldigd aan Buckaroo, plus eventuele boetes en bijkomende kosten. Betaling van het door Merchant verschuldigde vindt plaats in lijn met artikel 15.2 tot en met 15.5.
  16.3 Als Buckaroo vermoedt dat een Chargeback zal plaatsvinden, heeft Buckaroo het recht een bedrag gelijk aan de Chargeback en bijkomende kosten en/of boetes niet toe te voegen aan het Boeksaldo of ten laste van het Boeksaldo te reserveren. Buckaroo mag de gelden onder zich houden tot uiterlijk het moment dat een Chargeback niet meer kan worden ingesteld. Indien wel sprake is van een Chargeback, is Buckaroo bevoegd de aangehouden gelden (al dan niet door verrekening) aan te wenden voor de Chargeback en het overigens door de Merchant aan Buckaroo verschuldigde.
  16.4 De Merchant kan Chargebacks betwisten. De Merchant zal dit alleen doen indien hiervoor redelijke gronden bestaan. Buckaroo kan de Merchant assisteren bij een betwisting van een Chargeback. Indien Buckaroo assistentie verleent, heeft Buckaroo het recht om informatie te delen met de relevante partijen. Buckaroo kan niet op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van assistentie bij betwisting van een Chargeback.

 13. Betaalopdrachten
  17.1 Bij betaalopdrachten groter dan € 5.000,- legt de Merchant de identiteit van de begunstigde vast in een dossier. Dat dossier beval in elk geval:
  17.1.1 Een gewaarmerkt KvK, indien begunstigde een bedrijf is;
  17.1.2 Geldige legitimatiebewijzen van de begunstigde(n) van de rekening of bestuurders van het bedrijf zoals vastgelegd in het Handelsregister van de KvK;
  17.1.3 Kopie bankafschrift van rekening van begunstigde of kopie bankpas met rekeningnummer van begunstigde of schriftelijke verklaring van de bank dat de rekening op naam van begunstigde is;
  17.1.4 Beschrijving dienst /product waarvoor begunstigde zich door Merchant laat betalen.
  17.2 Buckaroo behoudt zich het recht voor begunstigden van de uitbetalingen te verifiëren met Sanctielijsten, waaronder o.a. de EU-, Nationale- en PEP-lijsten, en kan uitvoering van Transacties weigeren als de begunstigde op één van deze lijsten voorkomt.
  17.3 In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de Merchant gehouden om op eerste verzoek van Buckaroo de identiteit van de begunstigde van betalingen aan Buckaroo bekend te maken als Buckaroo de betreffende Transactie als ongebruikelijk aanmerkt. Bij gebreke hiervan is Buckaroo gerechtigd de betreffende betaling niet uit te voeren.

 14. Multicurrency
  18.1 Merchant geeft Buckaroo de opdracht non EURO-betalingen te verwerken, binnengekomen bedragen zullen worden bijgeschreven op de rekening van de Stichting Derdengelden Buckaroo, tenzij door Partijen anders is overeengekomen.
  18.2 Merchant ontvangt de door Buckaroo geïncasseerde non EURO-betalingen in de originele valuta, omrekening naar EURO vindt niet plaats.
  18.3 De abonnementskosten worden doorberekend in EURO.
  18.4 De verschuldigde transactiekosten, zoals vermeld in de Aansluitovereenkomst worden gefactureerd in de
  desbetreffende non EURO-valuta en verrekend met het non EURO-boeksaldo van de Merchant.
  18.5 Buckaroo zal de door haar ontvangen betalingen overmaken op de door Merchant opgegeven bankrekening. In het geval dat Merchant de non EURO-betalingen ontvangt op een EURO-rekening zijn de conversiekosten en alle relevante bankkosten voor rekening van Merchant.
  18.6 De Merchant is zelf verantwoordelijk voor eventuele koersverschillen.

 15. Aansprakelijkheid
  19.1 Enige aansprakelijkheid van Buckaroo vanwege een tekortkoming of op een andere grondslag is ten eerste altijd beperkt tot vergoeding van de directe schade. Buckaroo is daarmee in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in elk geval begrepen: gevolgschade, gederfde winst en schade als gevolg van aanspraken van Klanten en andere contractspartijen van Merchant.
  19.2 Merchant heeft altijd de verplichting om schade te beperken. Wanneer de Merchant niet aan deze verplichting heeft voldaan, vervalt het recht op schadevergoeding voor zover de schade voortvloeit door het nalaten van schadebeperking.
  19.3 Namens en ten behoeve van de Stichting sluit Buckaroo elke aansprakelijkheid voor tekortkomingen van de Stichting uit. Dit lid is een derdenbeding ten gunste van de Stichting.
  19.4 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Buckaroo zich voor de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
  19.5 Als Merchant geen claim voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst binnen zes (6) maanden na het ontstaan van de claim indient, wordt afstand gedaan van een dergelijke claim en wordt deze ongeldig verklaard.
  19.6 De schadevergoedingsplicht van Buckaroo per kalenderjaar is gemaximaliseerd tot de hoogte van het totaal aan in rekening gebrachte en betaalde Vergoedingen in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis.
  19.7 De aansprakelijkheid van Merchant met betrekking tot Chargebacks, Refunds, Vergoedingen, boetes, vrijwaring onder clausule 20.1 en alle bedragen die zijn verschuldigd en kunnen worden onder deze Overeenkomst, is niet onderworpen aan enige beperking van aansprakelijkheid die kan worden uitgedrukt ergens anders. Deze aansprakelijkheid vervalt niet bij beëindiging van de Overeenkomst.

 16. Vrijwaring
  20.1 Merchant vrijwaart Buckaroo van alle aanspraken op Buckaroo, uit welke hoofde dan ook, van Financiële Instellingen, Betaalmethoden Eigenaren, overheidsinstellingen, toezichthouders, Klanten en/of andere derden voortvloeiend uit enig handelen, nalaten van of anderszins toe te rekenen aan Merchant (waaronder begrepen zijn Klanten en door hem ingeschakelde derden). Deze vrijwaring houdt in dat Merchant verplicht is alle schade en kosten van Buckaroo (met inbegrip van onder meer boetes, heffingen, kosten samenhangend met melding onterechte incasso’s en kosten van juridische bijstand) vanwege dergelijke aanspraken te vergoeden en, op Buckaroo’s verzoek, Buckaroo te helpen bij het voeren van verweer.

 17. Overmacht
  21.1 Partijen zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht.
  Van overmacht aan de zijde van Buckaroo en de Stichting is mede sprake wanneer toeleveranciers, waaronder internetproviders, Acquirers, Betaalmethode Eigenaren en Financiële Instellingen, (toerekenbaar) niet aan hun verplichtingen voldoen. Ook een DDoS-aanval of vergelijkbare gebeurtenis geldt als overmacht aan de zijde van Buckaroo en de Stichting.
  Indien de nakoming, geheel of gedeeltelijk, van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst van een partij wordt vertraagd als gevolg van een geval van overmacht voor een periode van meer dan dertig (30) opeenvolgende dagen, heeft de andere partij het recht deze overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

 18. Duur van de Overeenkomst, Opzegging, Opschorting
  22.1 De Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Opzegging is mogelijk tegen de eerste dag van de maand. De opzegtermijn is één maand. Indien Merchant de Overeenkomst binnen één jaar na totstandkoming van de Overeenkomst opzegt, heeft Buckaroo het recht om de maandelijkse abonnementskosten voor de resterende maanden van het eerste jaar in rekening te brengen bij de Merchant.
  22.2 Beide Partijen hebben – onverminderd het bepaalde in artikel 15.4 – het recht de Overeenkomst na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarin aan de andere Partij een redelijke termijn wordt gegeven zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen, geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn indien de andere Partij binnen de gestelde redelijke termijn nalaat alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
  22.3 Buckaroo mag (i) met onmiddellijke ingang betalingen en het verwerken van Transacties en/of andere verplichtingen geheel of gedeeltelijk opschorten en/of (ii) de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien:
  22.3.1 Aan Merchant surseance van betaling wordt verleend of Merchant failliet wordt verklaard, dan wel dat daartoe een aanvraag is ingediend;
  22.3.2 Het risicoprofiel van de Merchant verandert;
  22.3.3 De onderneming van Merchant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
  22.3.4 Merchant een natuurlijk persoon is en er sprake is van ondercuratelestelling, onderbewindstelling, schuldsanering of overlijden van Merchant;
  22.3.5 Merchant betrokken is bij frauduleuze handelingen of handelingen die anderszins in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en/of het acceptatiebeleid van Buckaroo, of Buckaroo heeft hier een vermoeden van;
  22.3.6 Merchant meer Chargebacks heeft dan toegestaan onder de regels van de Betaalmethode Eigenaren;
  22.3.7 Merchant niet (meer) voldoet aan de voorwaarden van het door Buckaroo gevoerde acceptatiebeleid en/of naar het oordeel van Buckaroo het imago en/of het merk van Buckaroo beschadigd wordt of dreigt te worden door handelen of nalaten van Merchant;
  22.3.8 Ten laste van Merchant een conservatoir of executoriaal beslag onder Buckaroo of de Stichting is gelegd;
  22.3.9 Buckaroo weet of vermoedt dat Merchant één of meer van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt of nagekomen is;
  22.3.10 Buckaroo instructies tot opschorting respectievelijk beëindiging ontvangt van een Betaalmethode Eigenaar, Acquirer, toezichthouder of overheidsinstantie;
  22.3.11 Het Boeksaldo onvoldoende is voor verrekening van Vergoedingen en Merchant het Boeksaldo niet direct heeft aangevuld;
  22.3.12 Indien Buckaroo optreedt als Payment Facilitator en Merchant over een periode van 12 maanden meer dan € 1.000.000 aan Transacties verricht. Het betreft hier € 1.000.000 aan Transacties per card scheme. ;
  22.3.13 Merchant in strijd handelt met PCI DSS, voor zover van toepassing op Merchant, en/of de toepasselijke wet- en regelgeving
  22.3.14 Merchant een of meer van de garanties uit artikel 11.2 schendt; en
  22.3.15 Bij gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld gewijzigde wet- of regelgeving of een eigenaar van de Merchant) waardoor het van Buckaroo redelijkerwijs niet kan worden gevergd de Overeenkomst voort te zetten.
  22.4 Buckaroo informeert Merchant zo spoedig mogelijk indien Buckaroo gebruikt maakt van haar
  opschortingsrecht. Indien mogelijk vermeldt Buckaroo aan Merchant de reden voor de opschorting. Buckaroo mag voorwaarden verbinden aan het beëindigen van de opschorting. Buckaroo is niet verplicht tot het vergoeden van enige schade die ontstaat doordat Buckaroo gebruik maakt van haar opschortingsrecht. Een opschorting kan worden gevolgd door een opzegging van de Overeenkomst indien de grond voor opzegging niet is weggenomen of Merchant niet voldoet aan door Buckaroo gestelde voorwaarden.

 19. Ingang beëindiging, gevolgen
  23.1 De Overeenkomst eindigt in geval van opzegging op grond van artikel 22.1 op de datum zoals aangegeven in de opzegging, welke datum ten minste één maand is gelegen na de dag waarop de kennisgeving is gestuurd.
  23.2 In geval van opzegging op grond van artikel 22.2 eindigt de Overeenkomst op de laatste dag van de gestelde termijn waarop de Partij zijn verplichtingen deugdelijk moest nakomen, wanneer geen sprake is van deugdelijke nakoming op deze dag. In geval van opzegging op grond van artikel 22.3 eindigt de Overeenkomst op de dag waarop de kennisgeving is verstuurd.
  23.3 Buckaroo zal alle inkomende betalingen op het tijdstip van de beëindiging van de Overeenkomst lopende Transacties afwikkelen. Indien Merchant voor deze Transacties een Vergoeding is verschuldigd, wordt deze Vergoeding verrekend met het eventueel uit hoofde van de Transactie uit te betalen bedrag en/of het Vrije Boeksaldo. Voor zover dit bedrag niet toereikend is of er geen verrekening plaats kan vinden, is Merchant de Vergoeding onmiddellijk verschuldigd en is de Vergoeding direct opeisbaar. Vergoedingen die Buckaroo vóór de beëindiging van de Overeenkomst heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar.
  23.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt het recht van Merchant tot gebruik van de Payment Engine per direct. Merchant verwijdert onmiddellijk op zijn website verwijzingen naar en koppelingen met Buckaroo. Buckaroo en Merchant maken afspraken over de duur van de toegang tot het BPP na beëindiging van de Overeenkomst.
  23.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst betaalt Buckaroo het Vrije Boeksaldo binnen redelijke termijn na beëindiging uit, tenzij uit deze Overeenkomst anders volgt.
  23.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, blijft de Rolling Reserve ter beschikking van Buckaroo en de Stichting totdat de Merchant alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan en het risico op nakomende betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld door Chargebacks, niet langer bestaat. Het staat de Stichting vrij om op verzoek van Buckaroo (een deel van) de Rolling Reserve eerder vrij te geven. Het voorgaande geldt in gelijke zin voor andere zekerheid die de Merchant aan Buckaroo heeft verstrekt.
  23.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst of een onderdeel daarvan, om welke reden dan ook, eindigen alle overeenkomsten tussen Merchant en Buckaroo, tenzij Buckaroo anders aangeeft.

 20. Intellectuele Eigendom en promotiemateriaal
  24.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de Payment Engine, het BPP, overige programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, handleidingen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Buckaroo of haar licentiegevers.
  24.2 Merchant verkrijgt uitsluitend het niet-overdraagbare, niet-exclusieve gebruiksrecht de Payment Engine en het BPP voor eigen interne doeleinden te gebruiken in het kader van de afgenomen Betaaldiensten, een en ander zoals nader bij Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk wordt toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Merchant is uitgesloten. Merchant mag geen sub-licentie aan een derde verstrekken. Niets in de Overeenkomst beoogt een overdracht van rechten, tenzij zulks expliciet anders is overeengekomen.
  24.3 Buckaroo mag de (handels)naam en het logo/merk van Merchant gebruiken voor referentiedoeleinden en in haar reclame-uitingen vermelden.
  24.4 Merchant zal de logo’s/merken van Betaalmethode Eigenaren duidelijk weergeven op de website in overeenstemming met de instructies van die Betaalmethoden Eigenaren.

 21. Geheimhouding
  25.1 Partijen verplichten zich jegens elkaar tot geheimhouding van alle gegevens en alle informatie over elkaars organisatie, bedrijfsvoering, financiële zaken, tot Merchant en Klanten herleidbare informatie over Transacties, pincodes, wachtwoorden en diensten in de ruimste zin van het woord waarover zij beschikking krijgen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  25.2 Het voorgaande geldt tenzij in deze Algemene Voorwaarden, de Voorwaarden Betaalmethoden of Aanvullende Voorwaarden anders is bepaald, Partijen anders zijn overeengekomen, een wettelijke plicht tot bekendmaking bestaat, bekendmaking is opgelegd door een bevoegde autoriteit of de betreffende informatie al buiten toedoen van Partijen openbaar is.

 22. Persoonsgegevens
  26.1 Buckaroo verwerkt persoonsgegevens ten aanzien van de Merchant en diens werknemers of andere personen die voor de Merchant werken, bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk belanghebbenden.
  26.2 Zowel Buckaroo als de Merchant verwerken persoonsgegevens van de Klanten. Buckaroo en de Merchant garanderen dat zij deze persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de toepasselijke (privacy)wet- en regelgeving. Buckaroo en de Merchant zullen hiertoe passende maatregelen nemen.
  26.3 De Merchant zal zijn Klanten, werknemers of andere personen die voor de Merchant werken, bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk belanghebbenden informeren dat Buckaroo (net als de Merchant) hun persoonsgegevens verwerkt en dat Buckaroo en de Merchant allebei kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke. Merchant informeert voornoemde partijen ook over welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel. Daarnaast neemt de Merchant alle informatieplichten in acht die volgen uit toepasselijke (privacy)wet- en regelgeving. Voor zover vereist is de Merchant verantwoordelijk voor het verkrijgen van rechtsgeldige toestemming van voornoemde partijen om hun persoonsgegevens te verzamelen en verwerken.
  26.4 Klanten, werknemers of andere personen die voor de Merchant werken, bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk belanghebbenden van de Merchant kunnen diverse rechten uitoefenen in het kader van de verwerking van hun persoonsgegevens. Hierbij valt te denken aan het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en recht van bezwaar. Indien een van voornoemde partijen een dergelijk recht onder toepasselijke (privacy)wet- en regelgeving uitoefent of een klacht of bezwaar indient dat anderszins verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens door Buckaroo, informeert de Merchant Buckaroo hier direct over. Buckaroo kan de Merchant instructies geven bij de afhandeling van dergelijke verzoeken, klachten en bezwaren. Merchant dient deze instructies op te volgen.
  26.5 Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Buckaroo. verwijzen wij naar de Verwerkersovereenkomst.

 23. Bewijs
  Tegenover Merchant strekt de administratie van Buckaroo en/of de Stichting tot volledig bewijs waar het gaat om de staving van de bestaande betalingsverplichtingen, opeisbare vorderingen, verrichte verrekeningen of andere financiële rechtshandelingen.

 24. Slotbepalingen
  28.1 Buckaroo mag bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaken van diensten van derden. Merchant erkent en stemt ermee in dat derden niet de onderaannemers van Buckaroo zijn en dat Buckaroo niet aansprakelijk is voor het handelen of nalaten van dergelijke partijen.
  28.2 De vorderingsrechten en verplichtingen van Merchant uit deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar, tenzij Buckaroo daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Buckaroo kan haar vorderingsrechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst wel overdragen door middel van contract overneming. Buckaroo geeft Merchant daarvan schriftelijk kennis. Merchant stemt op voorhand in met een dergelijke contract overneming.
  28.3 Indien een of meer bepalingen uit de Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, blijft de Overeenkomst voor het overige wel van kracht. De niet-geldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die een zoveel mogelijk gelijkluidende strekking hebben.
  28.4 Titel 7B van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overige wet- en regelgeving waarin Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 en/of Richtlijn 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 is geïmplementeerd, is niet van toepassing tussen Partijen.
  28.5 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  28.6 Op elke Overeenkomst, inclusief de totstandkoming en uitvoering hiervan, is Nederlands recht van toepassing.
  28.7 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
  28.8 Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de Algemene Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.